Regulamin sklepu

Regulamin

Informacje ogólne:

 1. Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego www.bezdotykowo.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem serwisu oraz sprzedającym jest Spółka HEUTE SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą 02-451 Warszawa, ul. Wałowicka 19 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330235, Kapitał zakładowy: 10.000 zł, NIP: 522-29-19-396, REGON: 141836858
  Dane kontaktowe:
  Spółka HEUTE SERVICE Sp. z o.o
  02-451 Warszawa
  ul. Wałowicka 19 A
  e-mail: biuro@heute.pl
  Numer telefonu: tel +48 (22) 863 64 71, faks +48 (22) 873 03 51
 4. HEUTE SERVICE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.bezdotykowo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.bezdotykowo.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  Klient-Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów-Przedsiębiorców, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z HEUTE SERVICE niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kruse.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez HEUTE SERVICE;
  HEUTE SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą 02-451 Warszawa, ul. Wałowicka 19 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330235, Kapitał zakładowy: 10.000 zł, NIP: 522-29-19-396, REGON: 141836858
  Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HEUTE SERVICE, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 9. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu zarejestruje się w serwisie www.heute.pl lub dokona zakupów w sklepie internetowym www.bezdotykowo.pl

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie HEUTE SERVICE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@heute.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy HEUTE SERVICE, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 5. HEUTE SERVICE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HEUTE SERVICE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HEUTE SERVICE.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HEUTE SERVICE.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HEUTE SERVICE;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zamówienia i dostępność towaru:

 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu www.bezdotykowo.pl.
 2. Zamówienia w sklepie www.heute.pl składa się przez wypełnienie zamieszczonego w tym serwisie formularza zamówienia przez podanie wszystkich wymaganych przez HEUTE SERVICE informacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez HEUTE SERVICE dokonane e-mailem na podany w formularzu zamówienia adres, z informacją o przyjęciu zamówienia oraz następnie potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej ze HEUTE SERVICE wiadomości (email), a w przypadku wybranej płatności przelewem (przedpłaty), także wpłynięcie należnej kwoty na konto HEUTE SERVICE. W przypadku braku takiego potwierdzenia bądź wpłaty HEUTE SERVICE zastrzega sobie prawo do niewysyłania Towarów. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony HEUTE SERVICE w ciągu dwóch dni roboczych, należy skontaktować się ze HEUTE SERVICE na adres e-mailowy: biuro@heute.pl .
 3. Klient będzie informowany o zmianie statusu zamówienia poprzez email na podany w formularzu adres.
 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania przez HEUTE SERVICE do momentu wyczerpania zapasów produktów w magazynie.
 5. Przy zastrzeżeniu dostępności zamówionego przez Klienta Towaru w magazynie, realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym:
  a) po wpłynięciu środków na rachunek bankowy HEUTE SERVICE (przedpłaty) lub po autoryzacji karty kredytowej, b) po potwierdzeniu przez operatora złożonego zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 6. Każdy Towar ma określoną przybliżoną dostępność i czas realizacji zamówienia. HEUTE SERVICE zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni w sytuacji, gdyby ilość zamówionych Towarów przekroczyła ilość Towarów dostępnych w magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą emailową na podany w formularzu zamówienia adres.
 7. W przypadku, gdy z uwagi na niedostępność towaru u producenta lub innego dostawcy termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad określony w Regulaminie bądź w emailu wysłanym w przypadku, o którym mowa w punkcie 6, HEUTE SERVICE:
  a) zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy nowy termin dostawy nie będzie odpowiadał Klientowi, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania emaila. Odstąpienie powinno zostać wykonane przez wysłanie emaila z wykorzystaniem linka przesłanego przez HEUTE SERVICE. Milczenie Klienta oznacza akceptację wskazanego przez HEUTE SERVICE nowego terminu realizacji zamówienia.
  b) może zaproponować dostarczenie towaru zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, co towar zamówiony oraz za tę samą cenę, przy czym Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru zastępczego i odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy powinno zostać wykonane przez wysłanie emaila z wykorzystaniem linka przesłanego przez HEUTE SERVICE. Milczenie Klienta oznacza akceptację wskazanego przez HEUTE SERVICE nowego terminu realizacji zamówienia. W przypadku Konsumentów informacja o prawie nieprzyjęcia towaru zastępczego i odstąpienia od umowy, ze zwrotem towaru na koszt HEUTE SERVICE zostanie przekazana w formie pisemnej wraz z dostarczonym towarem.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowi oferty, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu
 10. internetowego www.bezdotykowo.pl , jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie www.bezdotykowo.pl
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są gotowe do wysyłki. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona dla Klienta-Przedsiębiorcy, należy podać dane oraz NIP firmy już w formularzu zamówienia.

Termin i koszt dostawy

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon Klienta oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, HEUTE SERVICE zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
 3. Koszt dostawy zamówionego towaru o wartości nie przekraczającej 300 zł netto wynosi 20 zł netto, 24,60 zł z VAT. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem https://www.bezdotykowo.pl/koszty-dostawy
 4. W przypadku gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 300 zł netto, dostawa jest bezpłatna.
 5. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD lub kierowcy HEUTE SERVICE.
 6. Przesyłki są dostarczane na terytorium Polski.
 7. Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi 2 dni robocze.
 8. HEUTE SERVICE nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika.
 9. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionych produktów. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena brutto towaru i cena przesyłki.

Ceny towarów oraz płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.. Dodatkowo mogą być podawane ceny z dopiskiem "netto", które nie zawierają podatku VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za składane zamówienia:
  a) przedpłata na rachunek bankowy sklepu,
  b) pobranie przy odbiorze,
  c) płatność za pośrednictwem systemu PayU
 4. HEUTE SERVICE zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonego sposobu płatności lub zażądania płatności z góry.
 5. Wybierając przedpłatę na rachunek bankowy Sklepu, kwotę zamówienia należy wpłacić na poniższe dane:
  HEUTE SERVICE Sp. z o.o.
  ul. Wałowicka 19A,
  02-451 Warszawa
  ALIOR Centrala, 85249000050000453074468847
  Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia przez operatora sklepu www.bezdotykowo.pl; Brak wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z anulowaniem Zamówienia. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków na konto.
 6. Wybierając płatność gotówką przy odbiorze, należność za zamówienie jest płatna w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez kuriera, ta forma płatności nie jest dostępna - w przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 zł netto. Do chwili uiszczenia pełnej należności towar pozostaje własnością HEUTE SERVICE
 7. W przypadku odmowy odbioru przesyłki płatnej przy odbiorze, z przyczyn niezależnych od HEUTE SERVICE bądź przewoźnika, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy i zwrotu zamówienia do magazynu HEUTE SERVICE.

Uprawnienia Konsumentów

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od umowy informując HEUTE SERVICE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres HEUTE SERVICE, bądź adres elektroniczny Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. HEUTE SERVICE poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HEUTE SERVICE przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował HEUTE SERVICE o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres HEUTE SERVICE.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy HEUTE SERVICE niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez HEUTE SERVICE przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. HEUTE SERVICE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Korygowanie i anulowanie zamówień

 1. Korygowanie zamówień jest dokonywane na prośbę Nabywcy przekazaną e-mailem lub telefonicznie. Wszelkie korekty złożonego zmówienia są rozpatrywane wyłącznie do momentu, kiedy nie zostało zrealizowane.
 2. Sprawdzenia stanu realizacji zamówienia można dokonać drogą email-ową lub telefonicznie. Pracownik obsługi udzieli wszelkich informacji dotyczących stopnia zaawansowania kompletacji zamówienia.
 3. Rezygnacja z zamówienia.
  a) W przypadku kiedy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane zamówienie może zostać anulowane faxem, drogą emailową lub telefonicznie.
  b) W każdym przypadku rezygnacji z zamówienia pracownik obsługi musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

Reklamacje

 1. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przez HEUTE SERVICE do dostarczenia firmie kurierskiej.
 3. W chwili odbioru towaru od przewoźnika Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz dodatkowo skontaktować się z obsługą sklepu kierując wiadomość na adres biuro@heute.pl. Podstawą reklamacji przesyłki jest stwierdzenie jej uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisanie protokołu niezgodności, w tym również zrobienie dokumentacji fotograficznej (w razie możliwości). Po stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić również stan jej zawartości i odnotować ten fakt w protokole niezgodności. Klient nie jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny nawet wtedy, gdy przesyłka będzie uszkodzona. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia zawartości przesyłki wynikające z uszkodzenia przesyłki bądź wykonania przewozu należy kierować do przewoźnika.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
 7. W przypadku reklamacji Towaru należy niezwłocznie po stwierdzeniu wady zawiadomić o tym HEUTE SERVICE w formie elektronicznej na adres biuro@heute.pl opisując przyczyny reklamacji oraz przesłać Pocztą Polską lub przy pomocy firmy kurierskiej DPD wadliwy towar na adres HEUTE SERVICE.. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i uwzględnieniu reklamacji. Celem przyspieszenia rozpoznania złożonej reklamacji. do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny reklamacji, Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru przez HEUTE SERVICE, przy czym HEUTE SERVICE podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt HEUTE SERVICE z informacją o przyczynach nie uwzględnienia reklamacji.
 8. Okres rękojmi w przypadku Klientów-Przedsiębiorców wynosi jeden rok licząc od dnia wydania towaru Klientowi, chyba że towar posiada krótszy okres przydatności, wtedy okres rękojmi odpowiada temu krótszemu okresowi przydatności towaru.
 9. W przypadku, gdy Towar jest objęty gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, karty gwarancyjne zostaną przekazane Klientowi wraz z zamówieniem. HEUTE SERVICE nie udziela odrębnej gwarancji, jak również nie wykonuje serwisu dla producentów sprzedawanych Towarów.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z HEUTE SERVICE.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta jak również przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  c) Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.
 3. Umowy zawierane w sklepie www.bezdotykowo.pl podlegają prawu polskiemu.
 4. Nazwy producentów i marki prezentowane na stronie www.hysa.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej w sklepie www.bezdotykowo.pl będzie sąd właściwy według siedziby HEUTE SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą 02-451 Warszawa, ul. Wałowicka 19 A w przypadku, Konsumentów sąd właściwy na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 październik 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

ZAŁĄCZNIK 1:

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

ZAŁĄCZNIK 2:

Oświadczenie o odstapieniu od umowy

ZAŁĄCZNIK 3:

Wzór formularza reklamacji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl